طراحی داخلی شرکت فیلتر سرکان

سبک : لوکس مدرن
کارفرما : شرکت تولیدی صنعتی فیلتر سرکان
موقعیت: تهران