مجموعه برج های مسکونی پروژه چیتگر

پروژه نظارت کارگاهی و عالیه مجموعه برج های مسکونی پروژه چیتگر

کارفرما : موسسه مسکن سازان بتاجا
موقعیت: تهران ، اتوبان خرازی