معرفی هیئت مدیره

بهرام صادقی خطب

بهرام صادقی خطب

رئیس هیئت مدیره

** کارشناس ارشد عمران **

* سوابق تحصیلی :
- فارغ التحصیل مهندسی عمران از دانشگاه آزاد شهر قدس
- فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش سازه از دانشگاه آزاد مراغه

سید رضا حسینی

سید رضا حسینی

نائب رئیس هیئت مدیره

** کارشناس ارشد عمران - مهندسی و مدیریت ساخت **

* سوابق تحصیلی :
- فارغ التحصیل مهندسی عمران از دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی
- فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت از دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

عظیمه ملکوتی

عظیمه ملکوتی

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

** کارشناس ارشد معماری **

* سوابق تحصیلی :
- فارغ التحصیل مهندسی معماری از دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
- فارغ التحصیل کارشناسی ارشد معماری از دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان